mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde Uw pensioen berekenen
De berekening van uw pensioen

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


De Pensioendienst-Werknemerspensioenen berekent de werknemerspensioenen op basis van de loopbaangegevens (aantal jaren en ontvangen lonen) en de gezinssituatie.

De definitieve pensioenberekening wordt uitgevoerd vanaf het moment dat u een pensioenaanvraag indient.

Verschillende tools en diensten laten u toe in afwachting een simulatie te maken en zo reeds een idee te geven van het bedrag van uw toekomstig pensioen.

Berekeningsformule

Voor elk jaar van de beroepsloopbaan maken wij de volgende berekening:

Totaal loon maal herwaarderingscoëfficiënt, gedeeld door 45. Dit bedrag maal de gezinstoestand, dus maal 60 of 75 procent.

Het totaal loon is de som van de bruto lonen voor de werkdagen en de fictieve of forfaitaire lonen voor de gelijkgestelde dagen (werkloosheid, ziekte, enz.) alsook periodes gedekt door vrijwillige bijdragen.
De herwaarderingscoëfficiënt wordt gebruikt om de vroegere lonen aan te passen aan de huidige kosten voor levensonderhoud.
Dit resultaat wordt vervolgens gedeeld door het aantal jaren dat overeenkomt met een volledige loopbaan (45 voor een volledige loopbaan). Naargelang de gezinssituatie wordt het verkregen resultaat van deze deling vermenigvuldigd met 60 % (alleenstaande) of 75 % (gezin).

Deze berekening wordt herhaald voor alle jaren uit uw loopbaan als werknemer. De resultaten van elk loopbaanjaar worden samengeteld om zo het jaarlijks brutopensioen als werknemer te bekomen.

Voorbeeld van een pensioenberekening

Netto pensioenbedrag
 
Sociale en fiscale inhoudingen kunnen worden toegepast op het bruto bedrag van uw pensioen. Deze inhoudingen zijn afhankelijk van uw pensioenbedrag en uw gezinstoestand. Het bedrag van uw pensioen dat zal worden uitbetaald kan dus verschillen van het oorspronkelijk berekende bruto bedrag.

Pensioenbonus

Indien u blijft verder werken na 62 jaar of u een loopbaan heeft van meer dan 44 jaar kunt u recht hebben op een pensioenbonus

Minimumpensioen

Onder bepaalde voorwaarden kan de Pensioendienst-Werknemerspensioenen het pensioenbedrag verhogen door de zwakke lonen te vervangen door een gewaarborgd minimumloon of het pensioen te verhogen tot een minimumpensioen

Maximum pensioen
 
Wanneer uw lonen een plafond overschrijden wordt er bij de berekening slechts rekening gehouden met dit plafond.

In geval van feitelijke scheiding of echtscheiding

Wanneer u uit de echt is gescheiden heeft u eventueel recht op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot, berekend op basis van de loopbaan als werknemer van uw ex-partner.

In geval van feitelijke scheiding kan u recht hebben op een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het