mypension.be
U bent hier: Professional De pensioenberekening
De berekening van uw pensioen

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
​​
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


​Het rustpensioen wordt individueel berekend voor elk loopbaanjaar. Om dit per loopbaanjaar berekende bedrag te bekomen, wordt de volgende formule toegepast:

Totaal loon maal herwaarderingscoëfficiënt, gedeeld door 45. Dit bedrag maal de gezinstoestand, dus maal 60 of 75 procent.

De noemer kan verschillen. Zo is deze, onder bepaalde voorwaarden, in de bijzondere pensioenregelingen zoals mijnwerkers en piloten 30 of 40 bij zeevarenden.
.

Het totale loon is de som van het werkelijke loon, het forfaitaire loon en het fictieve loon:
 • Het werkelijke loon is het brutoloon van de werknemer dat dient voor de berekening van de sociale bijdragen.
   
 • Het fictieve loon wordt gebruikt voor de gelijkgestelde periodes en is in eerste instantie gebaseerd op het loon van het voorgaande jaar. Indien er geen referentieloon is in het voorgaande jaar wordt het loon van het lopende jaar gebruikt . Is er geen loon in het lopende jaar dan wordt het loon van het eerste jaar dat volgt op de periode van inactiviteit en waarin er prestaties als werknemer werden verricht als referentie gebruikt.
   
 • Is er geen enkel referentieloon dan wordt een dagloon van 7,60 EUR gebruikt. Het forfaitaire loon wordt gebruikt voor de jaren vóór 1955 omdat men toen nog niet over de lonen van de werknemers beschikte.

  De herwaarderingscoëfficiënt dient om de lonen van de voorgaande jaren aan te passen aan het huidige indexcijfer wegens de evolutie van de prijzen.
  De herwaarderingscoëfficiënten raadplegen

  De bedragen die voor elk jaar worden bekomen, worden dan bij elkaar opgeteld en geeft het bruto jaarbedrag van het rustpensioen. De pensioenberekening wordt beperkt tot de eenheid van loopbaan. Voor meer gedetailleerde informatie bekijkt u best onze pagina over eenheid van loopbaan Dit aantal voltijdse dagen (VTE) wordt onder andere gebruikt om na te gaan of een bepaald jaar genoeg arbeidsdagen telt om in aanmerking te komen voor een vervroegd pensioen aangezien het noodzakelijk is om hiervoor minimaal 41 jaar (in 2018) met minstens 1/3de tewerkstelling (= 104 VTE) te bewijzen.

  Bij deeltijdse arbeid wegens de herverdeling van de arbeid kunnen een aantal dagen worden gelijkgesteld.
  Meer info over deeltijdse arbeid

  Bij deeltijdse arbeid met behoud van rechten verschilt het aantal gelijkgestelde dagen al naargelang men recht heeft op een inkomensgarantie.
  Meer info over deze deeltijdse arbeid

  Onder bepaalde voorwaarden heeft de gepensioneerde recht op het gewaarborgd minimumpensioen. Er worden twee criteria gehanteerd: een "streng" criterium en een "soepel"' criterium.
   
 • Voor het "streng" criterium moet betrokkene een loopbaan als werknemer hebben die minstens gelijk aan 2/3 van een volledige loopbaan en minimum 2/3 van de volledige loopbaan is samengesteld uit jaren van ten minste 208 voltijdse equivalenten (VTE). Het gewaarborgd minimumpensioen wordt dan berekend door het gewaarborgd minimumbedrag te vermenigvuldigen met de loopbaanbreuk. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de loopbaanjaren van minstens 52 VTE.
   
 • Voor het "soepel" criterium moet betrokkene een loopbaan als werknemer hebben die minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan en minimum 2/3 van de volledige loopbaan is samengesteld uit jaren van ten minste 156 VTE. Het gewaarborgd minimumpensioen wordt dan berekend door het gewaarborgd minimumbedrag te vermenigvuldigen met de samengedrukte loopbaanbreuk.
  Meer info over de berekening en de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het